កម្រងវិញ្ញាសាប្រលងសិស្សមេធាវី ជំនាន់៤ ដល់ ១១

Untitled-3

ទាញយកឯកសា (pdf)

Advertisements

រៀនគូរ​រូប -គូរមុខមនុស្សប្រុស

 • ជំហានទី១
  គូររាងរង្វង់ពងក្រពើ ហើយបែងចែកជាក្រឡាពុះដូចរូប (ពុះបណ្តោយកណ្តាលចែកទម្រង់មុខជាពីរស្មើគ្នា, ឆ្នូតទទឹងកាត់ ទីតាំងភ្នែក, ឆ្នូតទទឹងកាត់ទីតាំង ច្រមុះ, ឆ្នូតទទឹងកាត់ទីតាំងមាត់)

1

 • ជំហានទី២
  ត្រង់ក្រឡាទីតាំងភ្នែក គូសគំនូសរាងភ្នែកចែកជា ៥ ផ្នែកបន្តគ្នា លៃយ៉ាងណាឲ្យស៊ីជាមួយទទឹងមុខ
  2
 • ជំហានទី៣
  បន្ថែមច្រមុះត្រង់ទីតាំងឆ្នូតច្រមុះ
  3
 • ជំហានទី៤
  បន្ថែមត្រចៀក (ទង​ត្រចៀកខាង​លើ​ នៅពីលើភ្នែកបន្តិច)4
 • ជំហានទី៥
  គួសមាត់ត្រង់ទីតាំងឆ្នូតរបស់មាត់ (ប្រសព្វរវាងឆ្នូតមាត់ និង ឆ្នូតពុះកណ្តាលមុខ)5
 • ជំហានទី៦
  បន្ថែមសក់តាមផ្នែកគែម លលាដ៍ក្បាល និងបន្ថែម​ចិញ្ចើម ពីលើភ្នែកទាំងគូ លៃឲ្យចុងចិញ្ចើមកោងធ្លាក់មកស្មើត្រចៀកទាំងសងខាង6
 • ជំហានទី៧
  គូសបន្ថែម ក (គូសចុះក្រោមស្របនឹងថ្ពាស់ទាំងសងខាង ត្រង់បបូរមាត់ចុះ)7
 • ជំហានទី៨
  បន្ថែមទំរង់អាវ (ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យទំរង់ស្មា ស៊ីជាមួយក្បាល) ហើយប្រើជ័រលុប លុបគំនូសឆ្នូតទាំងអស់ចេញ នឹងទទួលបានរូបដូចខាងក្រោម8
 • លទ្ធផលក្រោយបន្ថែមពណ៌9

Rich Dad, Poor Dad (2)

CHAPTER ONE

I had two fathers, a rich one and a poor one. One was highly educated and intelligent; he had a Ph.D. and completed four years of undergraduate work in less than two years. He then went on to Stanford University, the University of Chicago, and Northwestern University to do his advanced studies, all on full financial scholarships. The other father never finished the eighth grade.

Both men were successful in their careers, working hard all their lives. Both earned substantial incomes. Yet one struggled financially all his life. The other would become one of the richest men in Hawaii. One died leaving tens of millions of dollars to his family, charities and his church. The other left bills to be paid.

Both men were strong, charismatic and influential. Both men offered me advice, but they did not advise the same things. Both men believed strongly in education but did not recommend the same course of study.

If I had had only one dad, I would have had to accept or reject his advice. Having two dads advising me offered me the choice of contrasting points of view; one of a rich man and one of a poor man. បន្ត​ការ​អាន